Screenshots

Application Screenshots

Login Screen

screenshot_login.png

Main Menu

screenshot_menu.png

Touch Sale Interface

screenshot_touch_sale.png

Listing Sales

screenshot_sales.png

Listing Products

screenshot_products.png

Purchase Interface

screenshot_purchase.png

Adding user permissions

screenshot_permissions.png

Clocking in a user

screenshot_clock_in.png

Transferring a currency amount

screenshot_transfer.png

Configuration options

screenshot_configuration.png

Receipt Preview

screenshot_receipt.png

Easy Reports Preview

screenshot_report_sales.png

screenshot_report_banking.png

screenshot_report_timekeeping.png

screenshot_report_purchases.png

screenshot_report_payment_method.png

screenshot_report_stock.png